Kontakta oss
Fyll i dina uppgifter så kontaktar vi dig så fort vi kan för offert, elrådgivning eller övriga frågor.

vårt Miljöarbete

miljöpolicy

Även om vi är en lokal elleverantör ser vi saker i ett större sammanhang när det gäller miljö och hållbarhet. Därför gör vi vårt bästa för att minimera vår egen och våra kunders inverkan på miljön. Tillsammans med medvetna kunder och samarbetspartners ska vi skapa energi som leder utvecklingen av det hållbara samhället. Det ställer krav på att vi aktivt, på kort och lång sikt, tar vårt miljö- och samhällsansvar, och att:

• Våra intressenters och omvärldens krav och önskemål på såväl verksamhet som produkter och tjänster bemöts och hanteras löpande genom aktiv dialog. Kunder och samarbetspartners ska erbjudas stöd i sitt eget miljöarbete, till exempel genom energieffektivisering och omställning till förnybara energikällor.

• Samverkansmöjligheter ska sökas med olika aktörer för att ytterligare kunna tillvarata restflöden i samhället, uppnå en högre energieffektivitet, påskynda omställningen till förnybara energikällor och värna den biologiska mångfalden.

• Våra medarbetare har hög kompentens och känner engagemang i miljöfrågor, vilket även gynnar våra intressenters miljöarbete och samhället i stort.

• Miljöaspekterna beaktas i alla delar av verksamheten, från inköp av varor/produkter och tjänster till hantering av avfall, med syfte att uppfylla kundens behov med minsta möjliga miljöpåverkan. Den interna energianvändningen ska effektiviseras och klimatpåverkan ska minska i hela värdedekedjan, i stort som smått.

 

Vi är en miljöcertifierad elleverantör

Vi är ISO14001-certifierade, vilket innebär att vårt miljöarbete följer en internationell standard för miljöledning och hur vår policy implementeras i den dagliga verksamheten.

Vi stöder lokal, förnybar elproduktion

Vi har direktavtal med lokala producenter av el från förnybara källor som sol, vind och vatten. Dessutom erbjuder vi våra kunder att enbart få ursprungsmärkt vattenproducerad el för bara några tior eller hundralappar extra om året, beroende på om du bor i lägenhet eller villa med elvärme.

Vi hjälper våra kunder bli energieffektiva

Små insatser kan ha stora konsekvenser på elförbrukningen. Därför hjälper vi våra kunder att sänka sin elförbrukning genom att dela med oss av vår kunskap till privatpersoner och företag. Är du företagare kan du läsa mer om elrådgivare här.

Vi handlar lokalt

För att minimera onödiga transporter handlar vi av och samarbetar i möjligaste mån med lokala företag och organisationer.

 

Ursprung och miljöpåverkan för 2017

Varje år redovisar vi vår samlade elförsäljning fördelat på förnybar el (vind-, vattenkraft och biobränsle), fossila bränslen (kol, olja och torv) respektive kärnkraftsel. Våra utsläppsberäkningar baseras på riktlinjer och värden från vårt branschorgan Svensk Energi. Tabellerna visar elens ursprung för dig med och utan miljöval, och ursprunget för vår samlade elförsäljning 2017.

 

Elens ursprung för kunder med miljöval

 

Vår samlade elförsäljning

 

Elens ursprung för kunder utan miljöval