Kontakta oss
Fyll i dina uppgifter så kontaktar vi dig så fort vi kan för offert, elrådgivning eller övriga frågor.

Torsdag-fredag 23-24 maj har vi stängt pga utbildning, Ni når oss igen måndag 27 maj.

vårt Miljöarbete

Vår miljöpolicy.

Även om vi är en lokal elleverantör ser vi saker i ett större sammanhang när det gäller miljö och hållbarhet. Därför gör vi vårt bästa för att minimera vår egen och våra kunders inverkan på miljön. Tillsammans med medvetna kunder och samarbetspartners ska vi skapa energi som leder utvecklingen av det hållbara samhället. Det ställer krav på att vi aktivt, på kort och lång sikt, tar vårt miljö- och samhällsansvar, och att:

Våra intressenters krav och önskemål på såväl produkter och tjänster som verksamhet bemöts och hanteras löpande genom aktiva dialoger.

Kunder och samarbetspartners ska erbjudas stöd i sitt eget miljöarbete, till exempel genom energieffektivisering och omställning till förnybara energikällor med syfte att uppfylla deras behov med minsta möjliga miljöpåverkan.

Samverkansmöjligheter ska sökas med olika aktörer för att kunna tillvarata restflöden i samhället, uppnå en högre energieffektivitet, påskynda omställningen till förnybara energikällor och värna den biologiska mångfalden.

Våra medarbetare ska ha hög kompetens och engagemang i miljöfrågor vilket även gynnar våra intressenters miljöarbete och samhället i stort.

Miljöaspekterna beaktas i hela vår värdekedja, från inköp av produkter och tjänster till hantering av avfall. Störst fokus läggs vid att uppnå en fossilbränslefri och energieffektiv värdekedja.

Vi är en miljöcertifierad elleverantör

Vi är ISO14001-certifierade, vilket innebär att vårt miljöarbete följer en internationell standard för miljöledning och hur vår policy implementeras i den dagliga verksamheten.

Vi stöder lokal, förnybar elproduktion

Vi har direktavtal med lokala producenter av el från förnybara källor som sol, vind och vatten. Dessutom erbjuder vi våra kunder att enbart få 100% fossilfri el för bara några tior eller hundralappar extra om året, beroende på om du bor i lägenhet eller villa med elvärme.

Önskar du 100% ursprungsmärkt förnyelsebar energi kan du kontakta vår kundtjänst för att få reda på aktuell kostnad för detta tillval.

Vi hjälper våra kunder bli energieffektiva

Små insatser kan ha stora konsekvenser på elförbrukningen. Därför hjälper vi våra kunder att sänka sin elförbrukning genom att dela med oss av vår kunskap till privatpersoner och företag. Är du företagare kan du läsa mer om elrådgivare här.

Vi handlar lokalt

För att minimera onödiga transporter handlar vi av och samarbetar i möjligaste mån med lokala företag och organisationer.

 

Ursprung och miljöpåverkan för 2022

Varje år redovisar vi vår samlade elförsäljning fördelat på förnybar el (vind-, vattenkraft och biobränsle), fossila bränslen (kol, olja och torv) respektive kärnkraftsel. Våra utsläppsberäkningar baseras på riktlinjer och värden från Energimarknadsinspektionen. Tabellerna visar elens ursprung för dig med och utan miljöval, och ursprunget för vår samlade elförsäljning 2022.
Motsvarande siffror för år 2023 presenteras under maj/juni 2024.

 

Elens ursprung för kunder med miljöval

 

Vår samlade elförsäljning

 

Elens ursprung för kunder utan miljöval