Kontakta oss
Fyll i dina uppgifter så kontaktar vi dig så fort vi kan för offert, elrådgivning eller övriga frågor.

Integritetspolicy

Policy /

Integritetspolicy – Så här behandlar 7H Kraft dina personuppgifter

7H Krafts behandling av personuppgifter sker enligt vid var tidpunkt gällande lagstiftning. Det innebär bland annat att vi skyddar dina personuppgifter med nödvändiga åtgärder och att du alltid har rätt att kontakta oss för att få reda på vilka personuppgifter vi har sparade om dig. Du kan läsa mer om dina rättigheter i denna policy samt besöka www.datainspektionen.se för ytterligare information om personuppgiftsbehandling.

Har du några frågor om vår behandling av personuppgifter är du givetvis alltid välkommen att kontakta oss.

Denna integritetspolicy beskriver hur 7H Kraft behandlar dina personuppgifter.

 

Vem ansvarar för dina personuppgifter?

7H Kraft är bifirma till Billinge Energi AB, org.nr.556525-1366, som är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter och ansvarar för att sådan behandling sker på ett lagligt sätt.

 

Hur får 7H KRaft dina personuppgifter?

Vi samlar in personuppgifter som du lämnar till oss när du exempelvis blir kund hos oss, kontaktar oss via e-post, gör en felanmälan eller en in- eller utflyttningsanmälan, ansöker om arbete hos oss, eller i övrigt använder dig av våra tjänster.

7H Kraft kan även få personuppgifter från andra källor än från dig. Uppgifterna kan komma från exempelvis ditt nätbolag, elinstallatörer, Skatteverket eller Lantmäteriet.

 

Vilka uppgifter behandlas?

Vi behandlar de personuppgifter som lämnas till oss och/eller inhämtas av oss. Det kan vara namn, e-postadress, telefonnummer, adressuppgifter, personnummer, anläggnings-ID, mätarnummer förbrukningsstatistik och bankuppgifter.

 

Varför behandlar 7H Kraft uppgifter om dig?

Dina personuppgifter kan komma att behandlas av oss för bland annat följande ändamål:

 • Fullgöra våra åtaganden gentemot dig
 • Hantera och administrera felanmälningar
 • Hantera och administrera ditt elavtal
 • Kunna uppskatta din förbrukning av el
 • Använda för att kontakta dig
 • Erbjuda användare behörighet till ”Mina sidor”
 • Erbjuda dig tilläggstjänster
 • Administrera olika kommunikationsalternativ
 • Använda som underlag vid fakturering och bokföring
 • Hantera och administrera arbetsansökningar
 • Framtagande av statistik, kundundersökningar och analyser
 • Framtagande av nya produkter

 

När har 7H kraft rätt att behandla dina personuppgifter?

Vi har rätt att behandla de personuppgifter som krävs för fullgörandet av vårt åtagande mot dig eller om du har lämnat samtycke till behandlingen. Vi kan även behöva behandla dina personuppgifter på grund av krav i lag eller förordning.

 

Vem har tillgång till dina personuppgifter?

Dina personuppgifter används av 7H Kraft och 7H Krafts personuppgiftsbiträden. Vi lämnar inte ut personuppgifter till andra bolag eller till myndigheter om vi inte är skyldiga att göra det på grund av lag, förordning eller myndighetsbeslut eller för att skydda våra rättigheter eller tredje parts rättigheter.

Vi vidarebefordrar, säljer eller byter aldrig dina personuppgifter för marknadsföringsändamål till tredje part utanför 7H Kraft.

 

Överföring till tredje land

7H Kraft överför inte dina personuppgifter till länder utanför EU/EES om inte detta särskilt angivits i samband med att du lämnar dina personuppgifter till oss.

 

Hur länge sparar 7H kraft dina personuppgifter?

Dina personuppgifter sparas så länge du är kund hos oss, två år efter senaste kundkontakten eller längre om det krävs enligt lag. 7H Kraft sparar dina personuppgifter i enlighet med de gallringsbeslut som gäller för 7H Kraft och som godkänts av styrelsen. Gallringsbesluten innehåller information om när 7H Kraft får gallra (ta bort) handlingar som innehåller dina personuppgifter.

 

Vad har du för rättigheter?

Du har rätt att begära information om vilka personuppgifter vi har sparat om dig. Första gången är det kostnadsfritt. Om du begär information fler gånger har vi rätt att ta ut en avgift om inga personuppgifter ändrats. Din begäran ska vara skriftlig och egenhändigt undertecknad samt innehålla uppgift om namn och personnummer. Detta behöver vi för att säkerställa att vi lämnar ut uppgifterna till rätt person.

Om dina uppgifter är felaktiga, ofullständiga eller irrelevanta, kan du begära att få dem rättade. Vi kan inte radera dina uppgifter som utgör allmänna handlingar eller då det föreligger ett lagstadgat krav på lagring, som exempelvis bokföringsregler, eller när det finns andra legitima skäl till varför uppgifterna måste sparas, till exempel obetalda skulder.

Du kan när som helst återkalla ditt samtycke till att låta oss behandla dina personuppgifter. Personuppgifterna gallras då enligt  7H Krafts gallringsbeslut.

Begäran om registerutdrag, information eller rättning av felaktiga uppgifter skickas till:
7H Kraft
Box 16
53231 Skara

Du har vidare rätt att i förekommande fall inge klagomål till Datainspektionen som är tillsynsmyndighet för behandling av personuppgifter.

 

Hur skyddas dina uppgifter?

7H Kraft arbetar ständigt med att vidta alla lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder som i varje enskilt fall krävs för att skydda dina personuppgifter och i övrigt säkerställa att behandlingen sker enligt gällande lagstiftning.

 

Cookies

7H Krafts webbplats använder små textfiler, så kallade cookies, för att underlätta ditt surfande på sidan. Vi använder framförallt cookies för att samla in statistik om användarnas besök och för att förbättra upplevelsen. Det kan exempelvis handla om att val du gör på vår webbplats sparas. Men vi använder oss även av cookies för viss typ av marknadsföring. Du kan läsa mer om vår användning av cookies på vår webbplats.

 

Uppdatering av denna integritetspolicy

7H Kraft gör löpande ändringar i denna integritetspolicy. En ny version blir gällande när den görs tillgänglig på webbplatsen www.7hkraft.se.

 

Kontaktinformation

Tveka inte att kontakta oss om du har några frågor om vår behandling av dina personuppgifter. Vår kontaktinformation hittar du nedan.
7H Kraft
Box 16
53231 Skara

 

Denna integritetspolicy är gällande fr.o.m. den 10 april 2018